سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش ملی دانه های روغنی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علیرضا کوچکی – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
فرنوش فلاح پور – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشگاه فردوسی مشهد
سرور خرم دل – دانشجوی دکتری اکولوژی دانشگاه فردوسی مشهد
لیدا رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر کشت مخلوط ردیفی گندم (Triticum aestivum L.) و کلزا (Brassica napus L.) بر عملکرد این دو گیاه، آزمایشی در سال زراعی 88-1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با شش تیمار و سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل چهار تیمار مخلوط ردیفی (1:1، 2:2، 3:3 و4:4) و کشت خالص گندم و کلزا بودند. نتایج آزمایش نشان داد که اثر کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی و شاخصبرداشت معنی دار (p≤0/01) بود. بیشترین عملکرد دانه گندم و کلزا در تیمار ردیفی 3:3 به ترتیب با 0/43 و 0/11 کیلوگرم درمتر مربع و کمترین میزان آن در کشت خالصگندم و کلزا به ترتیب با 0/32 و 0/05 کیلوگرم در متر مربع مشاهده شد