سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا شایسته نیا – گروه شناسایی و مبارزه با علفهایهرز و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه
فرید لطفی ماوی –
مسعود متین فر –

چکیده:

به منظور بررسی نقش کنترل علفهای هرز بر اجزای عملکرد و عملکرد دانه گلرنگ، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۷ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان به صورتکرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل تراکم بوته در چهار سطح (۱۵، ۲۵، ۳۵ و ۴۵ بوته در متر مربع و دزهای علفکش تریفلورالین در سه سطح (۱ ، ۱/۵ و ۲ لیتردر هکتار) به همراه شاهد بدون کنترل و کنترل کامل علفهای هرز بود. نتایج نشان داد که سطوح مختلفعلفکشترفلان و تراکم بوته بر اجزای عملکرد و عملکرد دانه گلرنگ اختلافمعنیداری داشتند که بیشترین عملکرد دانه از تیمار کنترلکامل علفهایهرز با میانگین ۲۰۴۳ کیلوگرم درهکتار بدست آمد که با تیمار ۲ لیترعلف کش ترفلان در هکتار در گروه آماری مشترکی قرار گرفت . همچنین تراکم ۳۵ بوته در مترمربع با میانگین ۱۹۲۹ کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را به خود اختصاص داد.