سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احسان شاکری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شاهد تهران
مجید امینی دهقی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد تهران
سیدعلی طباطبایی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
سیدعلیمحمد مدرس ثانوی – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر کود شیمیایی نیتروژن و کود زیستی حاوی ازتوباکتر 1 و آزوسپریلیوم 2 برارقام مختلف کنجد تحقیقی در سال زراعی 1388 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد انجام شد. صفات عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، عملکرد روغن و درصد روغن اندازه گیری شد.نتایج نشان داد که ارقام مختلف از نظر تمامی صفات به استثنای درصد روغن با یکدیگر اختلاف معنی دار دارند. افزایش کود شیمیایی نیتروژن و تلقیح کود زیستی به بذور نیز موجب افزایش معنی دار تمامی صفات به استثنای شاخص برداشت و درصد روغن شد. کود زیستی عملکرد دانه را به 67 / 1166 کیلوگرم در هکتار در مقایسه با تیمار شاهد ( 94 / 849 کیلوگرم در هکتار) افزایش داد.در کل نتایج نشان داد که کود زیستی می تواند تا حدی جایگزین کود شیمیایی نیتروژن شود