سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدپرویز علوی تبریزی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز
یاسر قائمی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
علی اصغر میرزایی صبا – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز

چکیده:

در مقاله حاضر یک جت ازاد متلاطم که از مقطع مثلثی (نازل بامقطه خروجی مثلثی) با هندسه های مختلف خارجمی شود موردمطالعه قرار گرفته ومشخصه های کلی جت بررسی شده است. مطالعه بهروش های تجربی و عددی صورت گرفته که کار تجربی آن در آزمایشگاه و کار عددی با استفاده از نرم افزار مهندسی Fluent به روش حجم محدود با مدل توربولانس k-e به صورت سه بعدی شبیه سازی شده و نهایتا نتایج تئوری و تجربی با هم مقایسه شده اند. توزیع سرعت و فشار و انرژی جنبشی در راستای محور طولی جت بررس شده و نتیجه تغییر شکل هندسه (تغییر ابعاد مثلث و نوع آن) روی مشخصه ها مطالعه شده و در نهایت جت مور نظر باجت های دو بعدی شیاری و جت با تقارن محوری با استفاده از ادبیات فن از نظر رفتاری مورد مقایسه قرار گرفته است.