سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه هوشمندزاده – کارشناسی ارشد شهرسازی برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه ازادواحدتهران مرکزی

چکیده:

استان مازندران دارای ساحل دریایی طولانی است که نه تنها توسط ساکنین آن استان بلکه ساکنین استانهای دور و نزدیک، به ویژه استان تهران مورد استفاده قرار میگیرد. انواع استفادهها به صورت فردی و جمعی تقری با در طول فصلهای سال، به ویژه در فصلهای بهار و تابستان، تا کنون باعث شده است تأثیرات اقتصادی عمیقی بر توسعه استان مازندران و به ویژه سه شهرستان میانی آن (محمودآ باد، نور و نوشهر) وارد بشود. این مناطق به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود دارای فرصتهای بیشمار اقتصادی وابسته به صنعت گردشگری ساحلی هستند. و بصورت منظم و مداوم، تعداد زیادی گردشگر را جذب میکنند، که اثرات اقتصادی مطمئن و با دوامی را بر منطقه می گذارند. روش شناسی این تحقیق متکی بر رویکرد ترکیبی کمی و کیفی است. اطلاعات و داده های مورد نیاز از روشهای مطالعه اسناد و مدارک، انجام مطالعات میدانی، مشاهده و مصاح به جمع آوری گردیده و تجزیه و تحلیل این اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss و نیز تحلیل سوات صورت گرفته است. نتایج مطالعات نشان می دهد وجود جاذ به های گردشگری طبیعی سواحل جنوبی دریای خزر قابلیت و توانمندی بالایی جهت جذب گردشگر را دارد، و اگر امکانات و خدمات مورد نیاز گردشگران به نحوی مطلوب تامین گردد، باعث جذب انبوه و جریان مداوم گردشگر به این منطقه میشود که تأثیرات اقتصادی آن به صورت مداوم و پیوسته شکل می گیرد. این امر به نو به خود به رشد و توسعه اقتصاد منطقه منجر خواهد شد