سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کیومرث مظاهری – استادیار دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، آزمایشگاه دینامی
پیمان طاهری – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس
سیروس سرمستی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

موج ضربه ای میرا شونده ای که در اثر انبساط سریع یک توده گازی پر فشار در هوا، تولید و منتشر می شود، بعنوان موج بلاست شناخته می شود. این توده گازی پر فشار می تواند در اثر احتراق یک مخلوط قابل انفجار و یا انفجار یک کپسول گازخانگی و یا هر منبع مشابه دیگری تولید شده باشد. نحوهتوزیع خواص در توده گازی حاصل از احتراق، تاثیر قابل توجهی در بلاست حاصل از انفجار دارد. دراین تحقیق، رفتار موج بلاست ناشی از انفجار ابر هوا – سوخت ، با استفاده از سه مدل متفاوت و درحالت یک بعدی مورد بررسی قرا رگرفته است. مدلهای استفاده شده تنها برای تعیین شرایط اولیه بلاست مورد استفاده قرار گرفته آن. در مدلسازی های ارائه شدهف برای حل معادلات حاکم از روش عددی PPM استفاده شده است که در زمره روشهای گودونفی قرار دارد. کلیه مدل سازی ها در مختصات لاگرانژی انجام گرفته و معادلات حالتگاز ایده ال برای بررسی رفتار محصولات احتراق و هوا مورد استفاده قرار گرفته است.نحوه تولید موج بلاست و محاسبات مربوط به توزیع فشار و ایمپالس با استفاده از مدلهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته اند.