سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مائده ملائی رنانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی
حسین بشری – استادیار گروه بیابان زدایی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی بصیری – دانشیارگروه بیابان زدایی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

ایران برروی کمربند خشک جهان واقع شده است پخش سیلاب یکی از روشهای مدیریتی ذخیره آب در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد هدف این تحقیق بررسی تاثیر عملیات پخش سیلاب بر شاخص های عملکرد پایداری، نفوذ پذیری و چرخه مواد غذایی خاک د رمراتع سه شهرستان میمه با استفاده از روش تجزیه وتحلیل عملکرد چشم انداز بود دراین مطالعه فاکتورهای یازده گانه این روش در طول ترانسکت هایی در منطقه پخش سیلاب و منطقه شاهد برداشت و شاخص های عملکرد این مناطق بدست امد. سپس با استفاده از روش انالیز واریانس یک عاملی P<0.05 داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که در مقایسه شاخصهای عملکرد بین در هر ترانسکت بطور جداگانه در منطقه پخش سیلاب پوشش گیاهی و خاک لخت دارای تفاوت معنی داری بودند این درحالی است که درمنطقه شاهد تفاوتی P<0.05 مشاهده نگردید.