سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سجاد اردشیری – کارشناس ارشد هیدرودینامیک کشتی – سازمان صنایع دریایی – گوه شناورهای زیر
محمد مونسان – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دریا – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
داوود تحویلدارزاده – گارشناس ارشد سازه کشتی – سازمان صنایع دریایی – گروه شناورهای سطحی

چکیده:

این مقاله با مطالعه رفتار یک زیردریایی نمونه به ارزیابی تغییرات حرکات و رفتارهای دریامانی با تغییر پارامترهای هیدرواستاتیکی در سرعتهای مختلف برای زیردریایی در سطح آب میپردازد. خصوصیات دریامانی زیردریایی از جهات مختلفی با شناورهای سطحی (تندرو و کندرو) متفاوت است چراکه شکل بدنه، نسبت غوطه وری (نسبت حجم داخل آب به بیرون آب که مرتبط با مقدار ذخیره بویانسی است) و زاویه تریم هین حرکت در آنها با کشتیها و قایق ها متفاوت است . در تحلیل دریامانی شناورها چندین معیار اصلی مد نظر قرار میگیرند که البته در اینجا فقط نه معیار شامل دامنه حرکات رول، پیچ، یاو، اسوی، هیو، دریازدگی ، (MSI) بر هم خوردن تعادل افراد (MII) شتاب عمودی و جابجایی مطلق عمودی در نظر گرفته میشوند. در این مقاله برای ارزیابی ، تغییرات رفتار زیردریایی یک حالت به عنوان مبنا در نظر گرفته شده و 9 معیار فوق در سرعتهای مختلف ( تا 16 گره) استخراج شده است. سپس با تغییر پارامترهای تریم به سینه و پاشنه، نسبت غوطهوری و همچنین تغییرات فورس دریایی، پاسخ های زیردریایی برای معیارهای 9 گانه استخراج شده و در قالب نمودارهایی با حالت مبنا مقایسه شدهاند. برای انجام این تحلیلها از نرم افزار Paramarine استفاده شده که آن نیز ازروش نگاشت کانفورمال استفاده میکند. در انتهای مقاله نیز بر اساس تحلیلهای انجام شده نتایج قابل تعمیم و عمومی برای تغییرات رفتار دریامانی زیردریایی با تغییر نسبت غوطهوری و زاویه تریم به سینه و پاشنه و تغییر فورس دریایی در سطح آب ارائه شده است.