سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود اصلانی – کارشناس مهندسی دریا، محقق پژوهشکده زیرسطحی سازمان صنایع دریایی
محمدرضا عربیار محمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
احسان یاری – کارشناس ارشد مهندسی دریا

چکیده:

در این مقاله به نحوه ساخت ریبلت های گوناگون با هندسه های مختلف و همچنین بررسی تا ثیرات کاهش درگ ریبلتها با ساختارهای متنوع پرداخته شده است . ریبلتها که معروف به میکروریبلت فیلم 1 می باشند، شامل شیارهای منظمی هستند که در مسیر خطوط جریان بر روی سط وح مختلف ایج اد میشوند و بعنوان ابزار فعال و مو ثری جهت کاهش درگ عمل میکنند . در حقیقت ریبلت بعنوان یک عامل مغشوش کننده جریان در نزدیک دیواره عمل نموده و سبب تاخیر در پدیده جدایش جریان میشود و در نهایت منجر به کاهش نیروی درگ میگردد. این مقاله بطور مفصل به بررسی مکانیزم کاهش درگ توربولنت 2 در بالای سطح ریبلت میپردازد. بررسی های آزما یشگا هی نمونه های مختلفی از اجسام نظیر سیلندر دوار، هیدروفویل مدل ناکا 0012 ، ایر کرافت ، آورده شده است تا نتایج حاصل از این آزمایشات با نتایج نهایی نرم افزار مقایسه گردد . بررسی و تحلیل نرم افزاری شامل د و هیدروفویل مدل ناکا 0012 ، با اندازه و شرا یط یکسان می باشد که یکی دارای سطح شیاردار و دیگری دارای سطح صاف می باشد. نتیجه کلی این تحلیل ، کاهش نیروی اصطکاک سطح ی در محدوده 4تا 8 درصد را در جریان م غشوش به انجام می رساندکه یکی از راه های افزایش راندمان انرژی است.