سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش ملی دانه های روغنی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن حیدریان اردکانی – دانش آموخته شناسایی و مبارزه با علفهایهرز دانشگاه آزاد اسلامی واحد م
سیدمحمدرضا حاج سید هادی – استادیار گروه زارعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
سیدمحسن نبوی کلات – استادیار گروه زارعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
حسین شمسی محمودآبادی – استادیار گروه زارعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تراکم علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) وقدرت رقابتی این علف هرز برصفات مورفولوژیک وعملکرد ارقام مختلف آفتابگردان، آزمایشی در سال 1386 در قالب کرتهای خرد شده بر اساس طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه میبد اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل تراکمهای 0و2و4و8و16 بوته تاجخروس ریشه قرمز در متر طولی ردیف به عنوان فاکتور اصلی و سه واریته آفتابگردان (رکورد، آرماویروسکی، زاریا) به عنوان فاکتورهای فرعی بودند. در این آزمایش تأثیر تراکمهای مختلف تاج خروس بر عملکرد و اجزای عملکرد، ماده خشک کل و درصد روغن، درصد پوکی، وزن دانه، قطر طبق، وزن هزاردانه و وزن خشک طبق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که شاخص سطح برگ، عملکرد بیولوژیک، ارتفاع، عملکرد و اجزای عملکرد دانه آفتابگردان تحت تأثیر رقابت کاهش یافتند. با افزایش تراکم تاجخروس، بواسطه افزایش ارتفاع و شاخص سطح برگ، میزان جذب تشعشعات فعال فتوسنتزی توسط تاج خروس افزایش یافت، در نتیجه میزان نور کمتری در اختیار گیاه زراعی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در این آزمایش اکثر صفات اندازه گیری شده تحت تأثیر شدید تراکمهای علف هرز بخصوصدر تراکمهای 8 و 16 بوته تاج خروس در متر طولی ردیف قرار گرفت. در این بین، رقم زاریا نسبت به سایر ارقام آفتابگردان از نظر بسیاری صفات فیزیولوژیک مثل عملکرد دانه، درصد روغن، وزن خشک کل، وزن خشک طبق و وزن هزاردانه برتری داشت.