سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ظهیر جعفرزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد
جلیل اجلی – دانشگاه آزاد
بهرام دهدار – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
داود حسن پناه – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

چکیده:

در این آزمایش مینی تیوبر چهار رقم سیب زمینی (آگریا، مارفونا، ساوالان و کایزر) در سه تراکم کاشت ( 20×75 ،15×75 و25×75 سانتی متر) با استفاده از طرح آزمایشی اسپلیت پلات در چهار تکرار در سال 1388 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل انجام شد. نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد اثر تراکم کاشت و ارقام بر صفات تعداد ساقه اصلی در بوته، ارتفاعبوته، عملکرد غده کل و قابل فروش، تعداد و وزن غده کل و قابل فروش در بوته، متوسط اندازه غده و درصد م اده خشک معنی دار بود. اثر متقابل تراکم کاشت ×ارقام از لحاظ صفات تعداد غده کل و قابل فروش در بوته و عملکرد غده کل و قابل فروش اختلاف معنی داری داشت. بیشترین عملکرد غده بذری مربوط به تراکم کاشت 20×75 سانتی متر؛ ارتفاع بوته، تعداد ساقه اصلی در بوته، عملکردغده کل، تعداد غده کل در بوته و متوسط اندازه غده مربوط به تراکم کاشت 25×75 سانتی متر بود. رقم ساوالان دارای تعداد ساقه اصلی در بوته، عملکرد غده کل، عملکرد غده بذری و تعداد غده کل در بوته، رقم آگریا دارای ارتفاع بوته و رقم مارفونا دارای متوسط اندازه غده بیشتری بودند. اثر متقابل رقم × تراکم کاشت نشان داد که رقم ساوالان در تراکم کاشت 25×75 سانتی متر دارای بیشترینتعداد و وزن غده کل و در تراکم کاشت 25×75 و 20×75 سانتی متر دارای بیشترین تعداد و وزن غده بذری در بوته بودند.