سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی دهقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم وص
سعید رستگاری – استادیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم وصنعت ایران
حکمت رضوی زاده – استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم وصنعت ایران
محمدابراهیم بحرالعلوم – دانشیار دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

پوشش های کامپوزیتی از جمله پوشش هایی هستندکه به لحاظ خواص مناسب نظیر مقاومت به سایش و سختی مورد توجه قرار گرفته اند. در این تحقیق پوشش کامپوزیتی نیکل- آلومینیوم به روش آبکاری الکتریکی برسطح فولاد کربنی ساده با اضافه کردن پودر آلومینیوم با اندازه ذرات کوچکتر از ۲۰ میکرون به حمام آبکاری واتس تهیه شد. تاثیر تغییر دانسیته جریان اعمالی برساختار, سختی ومقاومت به سایش پوشش پوشش حاصل مورد بررسی قرار گرفت. بررسی های مورفولوژی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) انجام شد ومیزان حضورAl به شکل ذرات پراکنده در زمینه فلزی پوشش به کمک روش (EDS) اندازه گیری شد. نتایج نشان دادکه افزایش دانسیته جریان اعمالی اثر دوگانه برحضور ذرات Al در پوشش دارد. نتایج حاصل از آزمایش سایش نشان دهنده افزایش مقاومت به سایش پوشش ها با افزایش دانسیته جریان کاتدی بود. این افزایش مقاومت به سایش به دلیل سختی بالاتر ناشی از اعمال دانسیته جریان کاتدی بیشتر بود