سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامرضا تبریزی – استادیار دانشگاه پیامبراکرم ص

چکیده:

باعنایت به اینکه نماز جماعت یک مولفه گروهی است انتظار میرود که دررشد اجتماعی و مخصوصا نوجوانان موثر باشد این پژوهش جهت بررسی تاثیر نماز جماعت دررشد اجتماعی نوجوانان طراحی شده است دراین پژوهش رشد اجتماعی دوگروه نوجوانانی که درنماز جماعت شرکت می کردند و آنانی که درنماز جماعت شرکت نمی کردند مقایسه شده است و رابطه جنسیت و پایه تحصیلی با رشد اجتماعی ناشی ازاقامهنماز جماعت مورد بررسی قرارگرفته است روش مطالعه فوق پس رویدادی است تعداد آزمودنی های این پژوهش 672 نفر نوجوان شاغل به تحصیل درسالهای دوم سوم مقطع متوسطه شهرمشهد بوده اند که 336 نفر آنها پسر و 336نفر دختر بوده اند جهت انتخاب ازمودنی ها ازروش نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای و نمونه گیری طبقه ای تصادفی استفاده شد همچنین به منظور اندازه گیری رشداجتماعی نوجوانان ازمقیاس رشد اجتماعی وایلند استفاده شد که ضریب پایایی آن ازطریق الفای کرونباخ برابر با 87درصد و اعتبار آن به روش دو نیمه کردن آزمون و با استفاده از فرمول پیشگویی اسپیرمن براون برابر با 89درصد بوده است.