سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش داخلی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد هادی مرتضوی منش – کارشناسی مکانیک،کارشناسی ارشد هوافضا،دانشکده مکانیک- هوافضا،دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

کشش، یکی از فر آیند های شکل دهی است، که ازآن معمولاً برای تولید اجزای مکانیکی،مفتول، سیم، لوله، پروفیل استفاده می گردد. برای تهیه سیمهای با طول زیاد و قطر کم می توان با عبور متوالی سیم از قالبهایی که پشت سر هم قرارگرفتهاند به اندازه نهایی رسید. سرعت بیش از حد سیم میتواند باعث گرم شدن بیش از حد قطعه کار شود و در نهایت باعث پارگی سیم و یا عیوب سطحی گردد. در این مقاله ابتدا نیرو برای دو مرحله کشش سیم توسط نرم افزار آباکوس تعیین شده و سپس با مقادیر بدست آمده از روش تجربی مقایسه گردیده که همخوانی مطلوبی بین نتایج بدست آمده می باشد.در مرحله بعد با استفاده از مدل مورد تایید بدست آمده ، به بررسی اثر تغییر سرعت در فرآیند کشش سیم طی دو مرحله و تاثیر آن در تنش وکرنش حاصل در سیم و تعیین سرعت بهینه کشش پرداخته شده است.