سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم جلیلی شاه منصوری – دانشجوی کارشناسیارشد دانشکده مهندسیعلومآب،دانشگاه شهیدچمران اهواز
عبدعلی ناصری – استاد گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب،دانشگاه شهیدچمران اهواز
زهرا ایزدپناه – استاد گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب،دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

در مناطق خشک و نیمه خشک عارضه شوری و قلیائیت خاک یکی از موانع اصلی توسعه و دستیابی به کشاورزی پایدارمی باشد، با توجه به وسعت اراضی تحت کشت آب بسیار زیادی جهت آبشویی این اراضی مورد نیاز است. به همین منظور دراین تحقیق اثر جریان متناوب با انقطاعهای مختلف در آبشویی نمک از نیمرخ خاک ستونهای آزمایشگاهی باهدف به حداقلرساندن زمان و آب مورد نیاز آبشویی برای آبشویی نمک از خاکهای سنگین، بررسی شد. بدین منظور سه تیمار آبشویی به روش متناوب (I(1؛ (2 بار انقطاع)، (I(2؛ (4 بار انقطاع) و (I(3؛ (8 بار انقطاع) در سه تکرار و در ستون خاک دست خورده به قطر داخلی 7/5 سانتیمتر و ارتفاع 150 سانتیمتر که با خاکی به ارتفاع 60 سانتیمتر پر شده بود، اعمال گردید . خاک مورد آزمایش از اراضی کشت و صنعت سلمانفارسی در دو عمق 30-0 و 60-30 سانتیمتری تهیه شده بود. نتایج نشان با توجه به منحنیهای شوریزدایی، با افزایش تعداد انقطاع مدت زمان آبشویی افزایش و حجم آب کاهش می یابد.