سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود دژم – استادیار
رضا عطاالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر آللوپاتیک عصاره حلال های مختلف برگ اوکالیپتوس روی جوانه زنی علفهای هرز تاجریزی وعروسک پشت پرده، پژوهشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملإ تصادفی مشتمل بر دوفاکتورنوع حلال (متانولی، استنی، بنزنی، اتیل استاتی وآبی) و غلظت های مختلف عصاره ( 0،25 / 1،5 / 2،5 و 10 گرم در لیتر ) با سه تکرار انجام شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که نوع حلال تاثیر معنی داری بر درصد و سرعت جوانه زنی دو گونه علف هرز داشت و بیشترین تاثیر بازدارندگی در عروسک پشت پرده مربوط به عصاره متانولی بود در حا لیکه در تاجریزی عصاره های متانولی، استنی واتیل استاتی دارای تاثیر بازدارندگی شدیدی بودند. در هر دو گونه با افزایش غلظت عصاره ها، سرعت جوانه زنی کاهش یافت ودر بین غلظت های مختلف عصاره ها تفاوت های معنی داری دیده شد. در مجموع کمترین سرعت جوانه زنی در هر دو گونه طبیعی در غلظت 10 گرم در لیتر از عصاره ها مشاهده شد