سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیرحسین حمیدیان – استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
امین امامی – دانش آموخته کارشناسی، دانشگاه تهران، ایران
محمدصالح علی طالشی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین آلودگی های هوا، صوت، منظر و نور بر استرس شغلی کارکنان دبیرستانهای متوسطه مناطق ۱۰،۲،۱ و ۱۱ بودکه این استرس منجر به کاهش راندمان کاری این افراد می گردد. حجم نمونه۱۳۹ نفر بود و آزمودنی ها به صورت تصادفی ساده از دبیرستان های مذکور، انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری عبارت بودند از: پرسشنامه استرس شغلی اسیپو، پرسشنامه طرح شده در زمینه نظرات افراد درباره آلودگی هایهوا، صوت، نور و منظر (پرسشنامه توصیف آلودگی). طرح تحقیق همبستگی برای متغیرهای کیفی در جداول توافقی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین نوع رابطه بین متغیرهای موردپژوهش، این آزمونها به کاربرده شد: ضریب همبستگی کای اسکور برای تعیین رابطه بین متغیرهای آلودگی های هوا، صوت، منظر، نور واسترس شغلی کارکنان، آزمونTبرای مقایسه میانگین های دوگروه مستقل (کارکنان مدارس ۱و ۲ وکارکنان مدارس ۱۰ و ۱۱ ). نتایج نشان داد که استرس شغلی کارکنان با محیط فیزیکی محل کار، منطقه محل سکونت،نظر افراد درباره خطرناک شدن آلودگی هوا در محل سکونتشان، خرد شدن اعصاب افراد ناشی از آلودگی صوتی، احساس سردرد افراد ناشی از آلودگی هوا و صدا، مصرف داروهای آرامش بخش توسط افراد و استعمال سیگار رابطه معنی داری دارد. همچنین بین منطقه سکونت افراد با توجه آنها به محیط زیست و استعمال سیگار توسط افراد رابطه معنا داری مشاهده گردید و بین استعمال سیگار توسط افراد و میزان توجهشان به محیط زیست نیز رابطه وجود داشت، همچنین این تحقیق رابطه معنا داری بین استرس افراد با جنسیت آنها و نظرات آنها در رابطه با آلودگی های منظر و نور را به دست نداد