سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سوما فاتحی پناه – گروه مدیریت بازرگانی،واحد سنندج،دانشگاه آزاد اسلامی ،سنندج،ایران
عادل صلواتی – گروه مدیریت دولتی،واحد سنندج،دانشگاه آزاد اسلامی ،سنندج،ایران
رضا شافعی – گروه مدیریت بازاریابی،واحد سنندج،دانشگاه آزاد اسلامی ،سنندج،ایران

چکیده:

تغذیه یکی از عوامل موثر برای ایجاد سلامت است .امروز، مصرف فست فود به دلیل تغییر در شیوه زندگی افزایش یافته است . اینگونه غذاها هرچند پرطرفدارند اما با وجود ظاهر و طعم جذاب، نه تنها فاقد ارزش غذایی هستند بلکه عوارض گوناگونی برای سلامت دارند.این مطالعه با هدف بررسی میزان تاثیر آموزش بر آگاهی ،نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهرستان سنندج در مورد کاهش مصرف فست فود انجام پذیرفته است. این مطالعه نیمه تجربی بر روی 60 نفر از دانش آموزان دبستان دخترانه در دو گروه آزمایش و کنترل انجام شد . ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامهای شامل چهارقسمت بود سوالات زمینهای و سوالاتی در مورد آگاهی ،نگرش و عملکرد دانش آموزان درمورد مصرف فست فود که با توجه به مطالعات قبلی طراحی شد. این پرسشنامه به صورت پیش آزمون در هر دو گروه تکمیل شد. سپس بر اساس اطلاعات به دست آمده برنامه ترویجی-آموزشی که شامل کلیپ تبلیغاتی و بروشور و مشاوره حضوری بود برای گروه آزمایش طراحی و اجرا شد و پس از سه هفته آزمون ثانویه از هر دو گروه به عمل آمد. بعد از جمع آوری اطلاعات با استفاده از آزمون فرضیههای مختلف از جمله آزمونtزوجی فرضیهها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بر اساس نتایج آزمونt زوجی امتیاز آگاهی و نگرش دانش آموزان گروه آزمایش بعد از آموزش به طور معنی داری افزایش یافته بودp=0/001 ولی میزان افزایش امتیاز عملکرد آنها معنی دارنبودp=0/06 در گروه کنترل هیچ تغییر معنی داری در نگرش p=0/11 و عملکردp=0/68 آنها مشاهده نشد.ولی نمره آگاهی گروه کنترل به طور معنی داری افزایش یافته بودp=0/001 بااین وجود میزان افزایش آگاهی گروه آزمایش به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بودp=0/001 برنامه آموزش تغذیه در مورد کاهش مصرف فست فود در ارتقاء دانش، نگرش و رفتار تغذیه ای دانش آموزان تحت مطالعه تأثیر مثبت داشته است .با توجه به پایین بودن سطح آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان مقطع ابتدایی و برای بهبود و اصلاح رفتار تغذیه ای آنان در مورد کاهش مصرف فست فود استفاده از برنامه آموزشی ضروری به نظر میرسد