سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ملیحه عبادعسکری – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

به کار گیری رویکرد بازاریابی سبز امری حیاتی است. بازاریابی سبز هنوز راهی طولانی برای حرکت، هم در تحقیقات و هم در عمل دارد. بنابراین انجام پژوهشی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. لذا این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان ظروف یکبار مصرف کاغذی انجام گرفته است. یکی از مسائل مهم در بررسی و شناخت رفتار مصرف کننده فرآیند تصمیم گیری خرید می باشد. با توجه به مطالب فوق در این مطالعه تاثیر هرکدام از عناصر آمیخته بازاریابی سبز بر فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نظر روش ، پیمایشی و از نظر نوع ، توصیفی و از حیث هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش تمامی مصرف کنندگان ظروف یکبار مصرف کاغذی در شهرستان تربت جام می باشد. روش نمونه گیری پژوهش به صورت تصادفی خوشه ای مبتنی بر مناطق جغرافیایی است. پس از جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه ی محقق ساخته، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. در پایان با تایید فرضیه های پژوهش مشخص شد هر یک از عناصر آمیخته بازاریابی سبز بر فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان تاثیرگذار است