سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدسعید قریشی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مواد، دانشگاه حکیم سبزواری
بهمن کروجی – استادیار گروه مهندسی مواد و پلیمر، دانشگاه حکیم سبزواری
مهدی زارع کوشکی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مواد، دانشگاه حکیم سبزواری
غلامرضا ابراهیمی – دانشیار گروه مهندسی مواد وپلیمر، دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده:

در این تحقیق تاثیر میزان استرانسیم برریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژAZ 61مورد مطالعه قرار گرفت. میزان 0.05 تا 0.3 درصد استرانسیم بوسیله آمیژانAl-10%Sr به مذاب افزوده شد. بررسی ریز ساختار نمونه ها توسط میکروسکوپ نوری و همچنین بررسی های صورت گرفته توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز بهEDAX حاکی از آن بود که با افزایش میزان استرانسیم اندازه دانه کاهش می یابد ولی در % 0.3 استرانسیم، میزان تاثیر گذاری این عنصر کاهش یافته است. همچنین مشاهده شد استرانسیم در حین انجماد به داخل مذاب پس زده شده و با قرار گرفتن در جلو جبهه انجماد پیشرونده باعث ممانعت از رشد دانه در طول فرآیند انجماد می گردد.نتایج ریز سختی سنجی نیز نشان داد که با افزایش استرانسیم میزان سختی افزایش پیدا می کند