سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش داخلی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید علی حسینی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی دانشگاه شیراز
علی اکبر گلنشان – استادیار بخش حرارت و سیالات دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز

چکیده:

یکی از بهترین راهبردها برای مسئله کمبود فضا در محیطهای مختلف بلندمرتبه سازی است که البته میتواند مسائل دیگری ازجمله نفوذ هوا و انتقال حرارت بیشتر را در طبقات بالایی به وجود آورد که مطلوب نیست. در این مقاله، تأثیر ارتفاع هر یک از طبقات بر میزان انتقال حرارت جابجایی همان طبقه و نیز نفوذ هوا بررسی و مقادیر آن با یکدیگر مقایسه شده است. مدلسازی سهبعدی میدان جریان و انرژی در اطراف ساختمان در نرمافزار فلوئنت به روش حل معادلات ناویر استوکس و معادله انرژی انجام شده است. همچنین شرایط یک مطالعه تجربی منتشر شده شبیهسازی شده و اعتبارسنجی حل عددی تأیید شده است.علاوه بر این تأثیر ارتفاع کلی ساختمان بر انتقال حرارت جابجایی و نفوذ هوا بررسی شده است. نتایج حاصل از این پژوهش، تأثیر افزایش ارتفاع در افزایش انتقال حرارت جابجایی و میزان نفوذ هوا تا ارتفاعی معادل 80 درصد ارتفاع ساختمان تأیید نموده است.