سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

سعید انورخطیبی – عضوهئیت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی
رامین محمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی

چکیده:

ورشکستگی های اخیر شرکت های بزرگ در سطح بین المللی و نوسان های بورس اوراق بهادار در ایران نیاز به وجود ابزارهایی برای ارزیابی توان مالی شرکت ها رانشان م یدهد . یکی از ابزارهای ارزیابی توان مالیشرکت ها استفاده از معیارهای کلیدی به عنوان متغیر مستقل و به دست آوردن الگوهایی برای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها است. از دیدگاه مدیریتی، ابزار پیش بینی ورشکستگی مالی این امکان را فراهم م یآورد تااقدامات راهبردی به موقعی اتخاذ و از ورشکستگی اجتناب شود.لذا پیش بینی صحیح ورشکستگی مالی شرک تها مساله بسیار مهمی در تصمیم گیری موسسات مالی قلمداد م یشود. زیرا آگاهی از ورشکستگی مالی شرک تهامانند هشداری به موقع، تصمیمات و تصمیم گیرندگان را تحت تاثیر قرار م یدهد.این مقاله بر آن است تا با بررسی تاثیر ارزش افزوده اقتصادی، کیفیت سود و نسبتهای اهرمی بر ورشکستگی، میزان اعتبار این شاخ صها را در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی کند. نتایج نشان م یدهد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و نسبتهای اهرم مالی، شاخ صهای بهتری برای پیش بینی ورشکستگی هستندو قادرند که احتمال ورشکستگی را قبل از وقوع آن به سهامداران نشان دهند. نتیجه دیگر این است کهارزش افزوده اقتصادی م یتواند جایگزین سایر شاخص های ارزیابی عملکرد برای مدیران و مالکان در جهت حداکثر کردن ثروت سهامداران شود