سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا احمدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد جهرم
مسعود زاده باقری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
عبدالحسین ابوطالبی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد جهرم

چکیده:

ژربرا در بسیاری از کشورها، یکی از رایجترین گلهای بریده و دارای اهمیت زیاد اقتصادی در صنعت گلکاری است. این پژوهش با هدف مطالعه اثر برخی محلولهای شیمیایی در زمان پس از برداشت، در قالب طرح آماری فاکتوریل با پایه بلوک کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد. در این آزمایش تاثیر تیمارهای ساکارز 5 درصد، استات کلسیم 2 میلی مول در لیتر +ساکارز 5 درصد، استات کلسیم 3 میلی مول در لیتر+ ساکارز 5 درصد، کلرید کبالت 150 میلیگرمدرلیتر+ ساکارز 5 درصد و کلرید کبالت 300 میلی گرم در لیتر+ ساکارز 5 درصد در چهار زمان 7، 14 ، 21 و نامحدود بر صفات عمر گلجایی، خمیدگی ساقه و وزنتر مورد ارزیابی قرار گرفت که با تیمار شاهد( آب مقطر) مقایسه شدند. نتایج مقایسه میانگین نشان میدهد که تیمار کلرید کبالت 150 میلیگرمدرلیتر بر صفت عمر گلجایی و خمیدگی گردن و تیمار استات کلسیم 2 میلی مول در لیتر بر درصد کاهش وزن تر بیشترین تاثیر را داشتهاند. 7 ساعت اعمال تیمار کلرید کبالت 150 میلیگرمدرلیتر نسبت به سایر تیمارها و زمانهای اعمالی، عمر گلجایی را در بالاترین سطح قرار داد که نسبت به تیمار شاهد 8 روز عمر گلجایی را بهبود بخشید