سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

قنبر علی شیخ زاده – دانشیارگروه مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان
رضا دهقانی یزدلی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان
محمد مهدی اسمعیلی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان
احسان کرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان

چکیده:

در این مقاله، فرایند سرمایش یک لوله گرم درون یک محفظه سرد با استفاده از نانوسیال آب-اکسید آلومینیوم با خواص متغیر و سیال معمولی به صورت عددی مطالعه میشود. معادلات حاکم با استفاده از روش حجم کنترل حل میشوند. شبیهسازیها برای نانوسیال انجام شده و نتایج حاصل با نتایج حاصل از شبیهسازی برای سیال پایه مقایسه میشود. به منظور مطالعه رفتار جریان و همچنین مشخصات انتقال حرارتی سیال، از اعداد بدون بعد استفاده میشود. با توجه به شرایط مسئله حاضر، از عدد بدون بعد مربوطه به نام عدد رایلی استفاده میشود. برای عدد رایلی، مقادیر 3 10,4 10,5 10,6 10 و برای کسر حجمی نانوذرات، مقادیر 0/01,0/03,0/05 در نظر گرفته میشوند. نتایج تغییرات قابل توجهی برای مقادیر نرخ انتقال حرارت و پروفیل سرعت افقی بر روی خط مرکزی درون محفظه در دو حالت مختلف را نشان داد، بهطوریکه بیشترین نرخ انتقال حرارت در کسر حجمی 0/01 اتفاق میافتد. همچنین، پروفیل سرعت افقی مربوط به کسر حجمی0/01 نسبت به دیگر کسر حجمیها، اختلاف بسیار کمی با پروفیل سرعت افقی مربوط به سیال پایه دارد