سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

نغمه دانشور حکیمی میبدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه تهران
محسن کافی – دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه تهران
علی نیکبخت – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

این تحقیق برای مطالعه اثر اسید هومیک بر روی کیفیت (میزان کلروفیل) چمن لولیمکولتیوار Spidigreen در محل گلخانه های تحقیقاتی گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در سال 1387 انجام شد. برای انجام آزمایش پس از رسیدن چمن ها به رشد کافی و قبل از اعمال تیمار اسید هومیک، میزان کلروفیل b ،a و کلروفیل کل برگ ها اندازه گیری و سپس اسید هومیک در چهار غلظت صفر(به عنوان شاهد) 400،100 و 1000 میلی گرم در لیتر روی آنها محلول پاشی شد. بررسی میزان کلروفیل برگ های چمن پس از اعمال تیمار اسید هومیک نشان داد که ایتفاده از غلظت های 100 و 400 میلی گرم در لیتر کلروفیل های b ،a و کلروفیل کل را نسبت به غلظت صفر(شاهد) به طور معنی داری افزایش داد. این در حالی است که غلظت 1000 میل یگرم در لیتر اسید هومیک نسبت به تیمار شاهد اثر معنی داری روی محتوای کلروفیل چمن نداشت. در نتیجه گیری کلی استفاده از غلظت های متوسط اسید هومیک در مقایسه با غلظت های بالا موجب بهبود رنگ و افزایش کیفیت چمن می گردد.