سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم بایبوردی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
فاطمه خردمند – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

بهمنظور بررسی اثر سیستم کاشت و زما ن محلول پاشی برعملکرد 3 کلون سیب زمینی آزمایشی بصورت اسپلیت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1385 در منطقه کرج انجام شد. دراین ازمایش دو الگوی کاشت شامل جوی – پشته و جوی تیمارهای محلول پاشی شامل محلول پاشی در زمان گلدهی و محلول پاشی در زمان گلدهی بعلاوه دو هفته بعد از گلدهی و کلونها شامل 3961511-1و397097-14 و 397097-13 در نظر گرفته شده است نتایج نشان داد که اثر الگوی کاشت روی صفات از نظر آماری معنی دار نبود اثر تیمار محلول پاشی برروی تمام صفات معنی دار بود و محلول پاشی در زمان گلدهی بیشترین تاثیر را در مقایسه با تیمار محلول پاشی در زمان گلدهی بعلاوه دو هفته پس ازگلدهی که کمترین تاثیر را روی صفات دارا بود همچنین اثر کلون برتمامی صفات در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بود. و کلون 397097-14 بالاترین عملکرد نسبت به دو کلون دیگر بودند.