سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

میترا پارسا – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
قاسمعلی گروسی – عضو هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
رحیم حداد – عضو هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

چکیده:

گیاه بنگدانه (Hyoscyamus niger ) گیاه دارویی مهمی است که به واسطه تاثیر بر روی سیستم عصبی پاراسمپاتیک در درمان تشنج، سیاه سرفه، سل، برونشیت مزمن مورد استفاده قرار می گیرد . هیوسیامین و هیوسین به عنوان دو آلکالوئید اصلی تروپان در گیاهان خانواده سیب زمینی (Solanaceae) محسوب می شوند. این آلکالوئیدها می توانند تحت تیمار الیسیتورهای شیمیایی از جمله متیل جاسمونات و جاسمونات، ا فزایش یابند . در این تحقیق، تاثیر تیمار الیسیتورهای جاسمونات و متیل جاسمونات و تیمار هورمونی ایندول بوتریک اسید (IBA)، در میزان بیان ژن عامل آنزیم تروپینون ردوکتاز II که در حالترقابتی با آنزیم اصلی مسیر سنتز هیوسین (تروپینون ردوکتاز I)می باشد، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان بیان ژن تروپینون ردوکتاز II در حضور الیسیتورهای جاسمونات و متیل جاسمونات به نحو قابل انتظار کاهش می یابد.