سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مصطفی عرب – عضو هیات علمی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
احمد خلیقی – عضو هیات علمی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
روح انگیز نادری – عضو هیات علمی پردیس کشاورزی کرج، دانشگاه تهران
کاظم ارزانی – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تأثیر سه تیمار شامل: 1- آب(شاهد), 2-8-هیدروکسی کوئینولین سولفات 150 میلی گرم در لیتر + ساکارز 2 درصد و 3-8- هیدروکسی کوئینولین سولفات 150 میلی گرم در لیتر در سه دما مختلف انبار سرد (8,4 و 12 درجه سانتی گراد) قرار گرفتند. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی و در چهار تکرار صورت گرفت که در آن فاکتورهای مرتبط با دوام عمر وکیفیت گل بطور روزانه اندازه گیری شدند. دماهای بالا موجب تسریع در باز شدن گل ها و کوتاه شدن دوام عمر گل گردید. دومین و سومین تیمار موجب افزایش دوام عمر گل در تمام دماها شدند. اما دومین تیمار خصوصاً در دمای 4 درجه سانتی گراد بطور ویژه ای دوام عمر گل را افزایش داد. تیمار دوم و سوم موجب حفظ هدایت آبی ساقه در حد اولیه آن در مقایسه با تیمار سوم افزایش داشت. ارتباط بین غلظت قند موجود در گل، برگ وساقه های گل با افزایش طول گل آذین و دوام عمر گل مثبت بود. این نتایج نشان داد که غلظت کربوهیدارت های محلول در گل، برگ و ساقه های گل از فاکتورهای مهم تعیین کننده دوام عمر گل می باشد.