سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد حسن مبارکی – استاد یار دانشگاه تهران
محمد حسن مبارکی – استاد یار دانشگاه تهران
محمد رضا زالی – استاد یار دانشگاه تهران
رویا مولایی – دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

قصد کارآفرینانه مهمترین متغیر پیش بینی کننده رفتار کار آفرینانه در میان کار آفرینان بالقوه به ویژه دانشجویان تلقی می شود.درصد راه اندازی کسب وکار جدید در سال آتی) قصد کارآفرینانه (متاثر از عوامل متعددی است که یکی از مهمترین آنها بر خورداری آفرینان بالقوه از ایده های کارآفرینانه است. مجموعه ایده ی کارآفرینانه،) به عنوان یک سطح جدیدتحلیل رفتار کارآفرینانه ( شامل مخزنی از ایده های کارآفرینانه افراد از مرحله جرقه یک ایده تا مرحله تجاری سازی آن را شامل می شود که شخص در حافظه خود در هر لحظه زمان دارد. یک مجموعه ایده کارآفرینانه شامل پنج بعد است: محتوای ایده، حجم(تعداد) ،ترکیب دانش در ایده، منطق ارزش ایده ها، و جدید بودن ایده. ایده کارآفرینانه می تواند هر سه بعد قصد کارآفرینانه درک مطلوبیت، درک امکان پذیری وعملگرایی را تحت تاثیر قرار دهد.