سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسین کریمی – دانشجوی دکترای مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی شریف
محمدسعید سیف – استاد، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرک های دریایی، دانشکده مه
مجید عباسپور – استاد قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک

چکیده:

مکانیزم های کنترل تریم و حرکات شناورهای تندرو نظیر تریم تب، فلپ، اینترسپتور و … با توجه به شرایط عملکرد آنها اثرات موثر و قابل توجه بر روی مقاومت و رفتار دینامیکی شناورهای تندرو دارند. در این تحقیق به منظور مطالعه و بررسی میزان اثربخشی و اثرات اینترسپتور بر روی مقاومت و تریم دینامیکی شناورهای تندرو پس از مطالعه و بررسی مفهوم عملکرد اینترسپتور در کاهش مقاومت در شرایط عبور از منطقه اسکی با استفاده از روش تجربی تست مدل برای یک شناور تندروی 11 متری در آزمایشگاه مهندسی دریای دانشگاه صنعتی شریف، اثرات اینترسپتور در دو ارتفاع مختلف در پاشنه شناور در سرعت های مختلف به صورت تجربی بررسی شده اند. در این تحقیق اثر اینترسپتور بر روی مقاومت و تریم دینامیکی شناور تعیین و با مقایسه با کارهای مشابه انجام شده اثربخشی اینترسپتور در محدوده سرعت شناورهای تندرو و نحوه اثر آن بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که اثرات کاهش مقاومت توسط اینترسپتور در محدوده عدد فرود مربوط به اسکی شناور قابل توجه می باش د. استفاده از اینترسپتور در اعداد فرود بالا باعث کاهش تریم و افزایش مقاومت م یشود