سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ایرج امیری – کارشناس ارشد منابع طبیعی
سیدمحمود حسینی – کارشناس ارشد بیابان زدایی

چکیده:

بازده محصولات کشاورزی درمناطق خشک بدلیل هجوم ماسه های روان و فرسایش بادی کاهش می یابد فرسایش بادی از مهمترین فرایندهای بیابان زایی دراراضی منطقه جیرفت می باشد بادشکن های درختی بطور قابل ملاحظه ای شدت وزش بادها را کاهش میدهد درنتیجه بسیاری از اثرات منفی باد را کاسته و درنهایت اثرات مثبتی برعملکرد محصولات زراعی و باغی دارند برای بررسی تاثیر بادشکن درختی اکالیپتوس برعملکرد یونجه درفواصل ۱و۴و۷ برابر ارتفاع از بادشکن میزان عملکرد دانه و سایراندامهای هوایی براساس طرح بلوک کاملا تصادفی در۴ تکرار مورد اندازه گیری قرارگرفت ارتفاع بوته یونجه نیز با انتخاب تصادفی سه بوته از یونجه درهر تیمار و محاسبه میانگین آن مورد اندازهگیری قرارگرفت سرعت باد نیز درفواصل یاد شده با استفاده از بادسنج دیجیتالی اندازه گیری و ثبت گردید نتایج نشان داد که میزان عملکرد یونجه درفواصل مختلف از بادشکن یکسان نمی باشند. بیشترین عملکرد یونجه در۴ برابر ارتفاع بادشکن و کمترین نیز مربوط به ۱ برابر ارتفاع بادشکن می باشد.