سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی ثریایی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، دانشکده مدیریت.
سیدمحمدرضا نبویان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل.
مهدی معصوم نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل.
علی کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل.

چکیده:

هدف از اجرای این تحقیق بررسی تاثیر بانکداری الکترونیک بر رضایت مشتریان شعب بانک ملت غرب استان مازندران بود.در این تحقیق جامعه آماری را مشتریان شعب بانک های ملت غرب استان مازندران تشکیل داده اند. با استفاده از جدول مورگان تعداد 278 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نوع تحقیق، کاربردی و برای جمع آوری اطلاعات در کنار منابع کتابخانه ای و اینترنتی از ابزارپرسشنامه استفاده گردید. از آنجا که پرسشنامه استانداری برای سنجش موضوع پژوهش موجود نبوده از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. پایانی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ- میزان 72/0 بدست آمد تا امکان مقبولیت آن فراهم شود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ناپارامتری دوجمله ای برای ارزیابی میزان تاثیر بانکداری الکترونیکی بر رضایت مشتریان شعبات بانک ملت غرب استان مازندران استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق بیان می کند که بانکداری الکترونیک بر بهبود رضایت مشتریان شعب بانک ملت غرب استان مازندران موثر است. بنابراین می توان گفت که استقرار بانکداری الکترونیکی در افزایش سرعت و کارآیی عملیات بانکی وهمچنین در تسهیل ارائه خدمات بانکی، و کیفیت عملیات بانکی و همچنین تنوع آن تاثیر مثبت دارد. از این رو با استقرار بانکداری الکترونیکی مشتریان بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک در هر لحظه از این کانالهای ارتباطی ایمن و متنوع، عملیات بانکی دلخواه خود را انجام می دهند. در نتیجه، هرچه بانک فرصت تامین خواسته های مشتریان را بیشتر و غیره کاملتر فراهم نمایند آنگاه انتظار این خواهد بود که رضایت مشتریان به نحو مطلوبی افزایش یابد.