سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین جعفرزاده زغالچای – دانشجوی علوم خاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
علیرضا فلاح نصرت آباد – استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب کشور.
محمودرضا رمضانپور – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران.
ساره رجبی اگره – دانشجوی کارشناس ارشد علوم خاک دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

باکتریهای ریزوسفری محرک رشد گیاه به طرق مستقیم و غیر مستقیم باعث بهبود رشد و عملکرد گیاه می شوند . این آزمایش به منظوربررسی تاثیر باکتری های محرک رشد بر میزان جذب میکروالمنت ها در برنج در یک خاک با فسفر قابل جذب پایین ( 2/ 5 میلی گرم برکیلو گرم ) با 3 سویه از باکتری سودوموناس فلورسنت و پنج سطح کود فسفره ( 0، 25 و 50 و 75 و 100 کیلو گرم در هکتارسوپر فسفاتتریپل ) در سال زراعی 1387 ، بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در شرایط گلخانه ای در سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران اجرا گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تلقیح بذور برنج با سویه های مورد آزمایش بر میزان جذب عناصر میکرو توسط برنج مؤثر بوده، بطوریکه میزان جذب مس، منگنز، روی و آهن در سطح یک درصد اختلاف معنی داری مشاهده شد. همچنین نتایج نشان داد که اثر متقابل بین فسفر و باکتری ها برمیزان جذب عناصر میکرو در سطح 1% معنی دار بوده و به نحو مطلوبی نسبت به شاهد افزایش نشان می دهند. باکتری شماره 2 بهمراه مصرف 50 کیلو گرم در هکتار کود سوپر فسفات تریپل بیشترین تاثیر بر جذب عناصر را داشته است