سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی برادران راد – کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
حسین آرویی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
علی تهرانی فر – دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این پژوهش گیاه دارویی سنبل الطیب در سه بستر متفاوت (ک.ک.پیت 25%- پرلیت 756%)، کوکوپیت 50% – پرلیت 50% و کوکوپیت 75% -پرلیت 25%) و با سه تراکم کشت 8، 6 و 10 گیاه در متر مربع به روش هیدروپونیک در فضای باز مورد ارزیابی قرار گرفت. این پژوهش در قالب آزمایشات فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار انجام گرفت. صفات مورد بررسی شامل: صفات رویشی، عملکرد ریشه، میزان اسانس، رابطه اسانس و برخی از صفات و زمان لازم برای شستشوی ریشه بود. بیشترین و کمترین صفات رویشی به ترتیب مربوط به محیط کشت کوکوپیت 75%- پرلیت 25% و کوکوپیت 25%-پرلیت 75% بود. همچنین بالاترین رشد گیاه در تراکم کشت 8 گیاه در متر مربع مشاهده شد. بیشترین عملکرد گیاه و مقدار اسانس در تیمار محیط کشت کوکوپیت 75%- پرلیت 25% با تراکم کشت 8 گیاه در متر مربع بود. بین اسانس و تعداد برگ بیشترین و بین اسانس و نسبت ساقه به ریشه کمترین همبستگی وجود داشت.