سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدتقی عبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی دانشکده کشاور
مجید عزیزی – دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
رضا امیدبیگی – استاد تولید و فرآوری گیاهان دارویی گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مد
محمد حسن زاده خیاط – استاد شیمی دارویی، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت و میزان بذر مصرفی بر عملکرد، درصد اسانس و درصد کامازولن بابونه آلمانی اصلاح شده رقم پرسو (Presov) آزمایشی بصورت کرت های خرد شده و در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انام پذیرفت. فاکتور اصلی شامل سه تاریخ کاشت (15 آبان، 15 اسفند و 15فروردین ماه) و فاکتور فرعی شامل سه میزان لذر مصرفی (0/2، 0/4 و 0/8 گرم در متر مربع) بود. نتایج بیانگر اثر معنی دار تاریخ کاشت بر تمام صفات مورد اندازه گیری بود ولی میزان بذر مصرفی بر هیچ یک از صفات مورد مطالعه اثر معنی داری نداشت. اثر متقابل این دو فاکتور نیز بر تمامی صفات مورد اندازه گیری تاثیر معنی داری گذاشت. نتایج نشان داد که تاریخ کاشت 15 آبان دارای بیشترین عملکرد گل تر(749/1 گرم) و عملکرد گل خشک (175/1 گرم) بود ولی بیشترین میزان اسانس و کامازولن ( به ترتیب 0/59 و 5/62 درصد) به تاریخ کاشت 15 اسفند ماه تعلق داشت. در بررسی اثر متقابل تاریخ کاشت و میزان بذر مصرفی، بیشترین عملکرد گل تر و خشک( به ترتیب 810 و 198/2 گرم) به تیمار کاشت 15 آبان ماه و استفاده از 0/8 گرم بذر در متر مربع تعلق داشت ولی بیشترین میزان اسانس و کامازولن(به ترتیب 0/63 و 5/9 درصد) مربوط به تیمار تاریخ کاشت 15 اسفند ماه و استفاده از 0/4 گرم بذر در متر مربع بود. با توجه به نتایج حاصل به نظر می رسد 15 اسفند ماه بهترین تاریخ کاشت و 0/4 گرم بذر در متر مربع بهترین میزان بذر مصرفی جهت کاشت بابونه آلمانی اصلاح شده رقم پرسو در محل مورد تحقیق می باشد.