سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نوید وحدتی – دانشجوی کارشناسی باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدتقی عبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی گرایش گیاهان دارویی دانشگاه فردوسی مشه
مجید عزیزی – دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
عسکر غنی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد باغبانی گرایش گیاهان دارووی دانشگاه فردوس

چکیده:

تعیین تاریخ کشت مناسب یکی از مهمترین مباحث مطرح در کاشت گیاهان دارویی محسوب شده و میزان مواد موثره تاثیر قابل توجهی دارد. بومادران یکی از مهمترین گیاهان دارویی می باشد که مصارف بسیاری در صنعت داروسازی دارد. به همین منظور و برای بررسی تاثیر تاریخ کشت بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و درصد اسانس بومادران هزاربرگ Achillea millefolium در سال دوم رویش ازمایشی بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تیمار و در سه تکرار انجام گرفت. تیمار ها شامل 4 تاریخ کشت به ترتیب، 15 تیرماه، 10 مرداد ماه، 10 شهریور ماه و 15 مهرماه بود. نتایج آنالیز واریانس نشان دهنده اثر معنی دار تاریخ کاشت بر ارتفاع بوته، وزن خشک یک بوته و عملکرد گل خشک بود ولی درصد اسانس معنی دار نگردید. بیشترین ارتفاع بوته (79/34 سانتیمتر) در تاریخ کشت 15 تیرماه و کمترین میزان (55/57 سانتیمتر) در تاریخ کشت 15 مهر ماه بدست آمد. بیشترین وزن خشک یک بوته(5/890 گرم) در تیمار تاریخ کشت 15 مهرماه و کمترین (3/355 گرم) در تاریخ کشت 10 مرداد ماه مشاهده گردید. بالاترین عملکرد گل خشک (1/764 گرم) مربوط به تاریخ کشت 15 تیرماه و پایین ترین عملکرد (1/251 گرم) مربوط به تاریخ کشت 10 شهریور ماه بود. با توجه به نتایج بدست آمده به نظر می رسد تاریخ کشت اول یعنی 15 تیرماه در سال دوم رویش دارای بهترین عملکرد پیکره رویشی و گل خشک می باشد.