سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش ملی دانه های روغنی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فاطمه سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه بوعلی سینا
بیژن سعادتیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه بوعلی سینا
گودرز احمدوند – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بوعلی سینا
حواد حمزه ئی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

به منظور تعیین تاثیر تراکم های مختلف خردل وحشی و سطوح نیتروژن بر صفات مورفوفیزیولوژیک کلزای پاییزه آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال 1387 اجرا شد. در این آزمایش نیتروژن در چهار سطح( 100، 150، 200 و 250 کیلوگرم نیتروژن خالصاز منبع اوره 46 %) در کرت های اصلی و تراکم خردل وحشی در پنج سطح (0، 4، 8، 16 و 32 بوته در متر مربع ) در کرت های فرعی مورد بررسی قرار گرفت. با افزایش میزان نیتروژن، ارتفاع، تعداد شاخه فرعی در بوته، طول غلاف، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه به طور معنی داری افزایش یافت. میزان افت عملکرد کلزا در تراکم های 8، 16 و 32 بوته خردل وحشی در متر مربع به ترتیب 6/6، 17/4 و 28/3 درصد بود. با افزایش تراکم خردل وحشی کلیه صفات ذکرشده به جز شاخصبرداشت به صورت معنی داری کاهش پیدا کرد به طور کلی خردل وحشی از تراکم 8 بوته به بعد تاتیرات شدیدی بر صفات مورد بررسی داشت. کاهش معنی دار عملکرد اقتصادی و بیولوژیک به ترتیب از تراکم های 8 و 16 بوته خردل وحشی در مترمربع شروع شد این موضوع نشان می دهد که حساسیت عملکرد دانه کلزا به رقابت خردل وحشی بیش از عملکرد بیولوزیک می باشد، واکنش شاخصبرداشت کلزا به تراکم خردل وحشی نیز می تواند موید این نتیجه باشد.