سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین شریعت خواه – آزمایشگاه پژوهشی انتقال و توزیع برق- دانشگاه تربیت مدرس- تهران – ایران –
الشن چلیل زاده – آزمایشگاه پژوهشی انتقال و توزیع برق- دانشگاه تربیت مدرس- تهران – ایران –
نیکی مسلمی – پژوهشگاه نیرو
داود جلالی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

بهینهیابی برنامهریزی عملیات نگهداری و تعمیر (نت) پیشگیرانه با هدف بهبود قابلیت اطمینان و کاهش هزینه نگهداری تجهیزات در شبکه های توزیع انجام میشود. عملیات نت بهینه اگرچه به بهبود قابلیت اطمینان شبکه منجر میشود ولی معمولا خود با اعمال قطعی به مشترکین همراه است که این قطعیها در تعیین مقدار شاخصهای قابلیت اطمینان شبکه موثرند. تاکنون در مطالعات نت قابلیت اطمینان محور بررسی تاثیر کاهش مدت زمان تعمیر بر شبکه انجام نگرفته است. در این مقاله روشی برای آنالیز حساسیت میزان بهبود در قابلیت اطمینان شبکه به ازای کاهش در مدت زمان لازم جهت انجام تعمیر پیشگیرانه ارائه میشود و براساس آن نقاط شبکه از دیدگاه اهمیت عملیات نت الویتبندی میشود. همچنین تاثیر نقاط مانور شبکه بر کاهش هزینههای تعمیرات نیز ارزیابی میشود. روش ارائه شده برروی یک شبکه تست اجرا میشود و نتایج بررسی میگردد.