سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نجیبه طلوع فرخ – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف
علی کفلو – استادیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
مسعود عسکری – استادیار دانشگاه صنعتی شریف
محمدجواد خلفی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

اکسیداسیون آلیاژ کوار به منظور بهبود اتصال شیشه به این فلز به عنوان یک مرحله پایه ای همواره مورد توجه است. پارامترهای مختلفی از جمله فاز اکسیدی تشکیل شده روی سطح، زبری سطح و ضخامت لایه اکسیدی که بطور مستقیم در ایجاد یک اتصال مناسب موثرند در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند. اتمسفر اکسیداسیون شاملN2مرطوب به همراهH20.4%انتخاب شد و تغییر دمای اکسیداسیون در این محیط اکسیدهای سطحی با ترکیب شیمیایی و ضخامت مختلف را حاصل کرد. همچنین تغییر زبری سطحی و ارتباط آن با مورفولوژی اکسید تشکیل شده برروی سطح بررسی شد. نتایج نشان داد بهترین شرایط برای اتصال با انتخاب دمای اکسیداسیون بالا، 900 و 1000 درجه سانتیگراد، منجر به تشکیل لایه اکسیدی یکنواخت شامل فاز وستیت به همراه اکسیدهای بین دانه ای میشود. زبری سطحی نیز با افزایش دما با توجه به مورفولوژی اکسید تشکیل شده روی سطح افزایش یافت. با انتخاب دمای اکسیداسیون 1000 درجه سانتی گراد در اتمسفری مشابه اتمسفر اکسیداسیون، اتصال انجام شد و فصل مشترک اتصال توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی وEDS بررسی شد که نتایج ایجاد یک لایه فاز میانی که حاویFe ،Si و اکسیژن است را نشان داد.