سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین سلیمان زاده – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان

چکیده:

این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان بر روی چهار رقم ذرت ( S. C 700 ،S. C 703 ،S. C 704 و S. C 647 ) که با استفاده از ریزوباکتری های افزاینده رشد گیاه ازتوباکتر و آزوسپیریلوم به صورت تلقیح تک تک باکتری ها و تلقیح دوتایی با دو باکتری و به همراه بذور تلقیح نشده به عنوان شاهد به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. در پایان دوره رشد صفات تعداد ردیف دانه، تعداد دانه در ردیف، طول بلال، قطر بلال، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و شاخص برداشت اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده نشان داد که تلقیح بذور همه ارقام ذرت با ازتوباکتر و آزوسپیریلوم مخصوصاً تلقیح با هر دو باکتری سبب افزایش عملکرد و اجزای عملکرد نسبت به شاهد (عدم تلقیح) می شود. بیشترین عملکرد نیز مربوط به ارقام S. C 704 و S. C 700 بود لذا استفاده از این ارقام و تلقیح با باکتری های ازتوباکتر و آزوسپیریلوم برای تولید حداکثر محصول توصیه می شود.