سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا مهرابی – کارشناسی ارشد زراعت
پرویز احسان زاده – استادیار زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

این تحقیق با هدف مطالعه تأثیر شرایط مختلف رطوبتی بر اجزاء عملکرد و عملکرد دانه ژنوتیپ های مختلف گیاه کنجد در سال زراعی 1386 با استفاده از طرح کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد. سطوح تیمار آبیاری بر اساس میلی متر تبخیر تجمعی از تشت تبخیر کلاس A شامل 75) I1 میلی متر تبخیر)، 110) I2 میلی متر تبخیر) و 145) I3 میلی متر تبخیر) به عنوان فاکتور اصلی و چهار ژنوتیپ کنجد (ناز تک شاخه، یکتا، ورامین و اولتان) به عنوان فاکتور فرعی بود.از میان اجزای عملکرد، تعداد کپسول در بوته و تعداد دانه در کپسول به طور معنی داری تحت تاثیر تنش خشکی کاهش یافتند. بعلاوه عملکرد دانه به طور معنی داری تحت تاثیر رژیم آبیاری قرار گرفت و کاهش یافت. میتوان چنین نتیجه گیری نمود که تحت شرایط تنش خشکی عملکرد دانه کنجد متاثر از اجزایی نظیر تعداد کپسول در بوته و تعداد دانه در کپسول کاهش می یابد.