سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صدیقه برگ پور – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی (فیزیولوژی گیاهی)، دانشکده علوم پایه
مهرداد لاهوتی – استاد گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد،
حمید اجتهادی – استاد گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

گیاهان دارویی در صنایع مختلف نقش مهمی را ایفا می کنند، با توجه به اینکه خشکی مهم ترین عامل محدود کننده تولید موفقیت آمیز محصولات زراعی و دارویی در سراسر جهان به حساب می آید تشخیص وضعیت رشد گیاهان دارویی در شرایط مختلف آبیاری و تنش خشکی می تواند راهنمای کشت گیاهان مقاوم در مناطق خشک یا کم آب باشد. انتخاب گیاهان مقاوم به تنش خشکی از طریق کشت هیدروپونیک روشی کم هزینه و مطمئن جهت صرفه جویی در زمان محسوب می شود به همین منظور آزمایشی جهت بررسی اثر پتانسیل های مختلف آب بر گیاه دارویی اسفرزه ( Plantago psyllium L.) در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در مرحله گیاهچه اعمال شد. برای اعمال تنش از پلی اتیلن گلایکول 6000 با پتانسیل های صفر، 1/8-، 2-، 2/2-، 2/4- بار استفاده شد. نتایج نشان داد که صفاتی مانند طول ریشه، طول ساقه، وزن خشک ریشه، وزن خشک اندام هوایی، وزن تر ریشه، وزن تر اندام هوایی، کاهش یافتند. در حالیکه با افزایش تنش نسبت طول ریشه به اندام هوایی افزایش یافت.در مورد تمامی فاکتورهای رشدبه جزء نسبت طول ریشه به اندام هوایی تفاوت های معنی داری در سطح 0/05% مشاهده گردید. بطوریکه کمترین میزان رشد در پتانسیل 2/4- بار مشاهده گردید