سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رحیم محمدیان – کارشناسارشد رشته اصلاح نباتات- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
بهنام طهماسب پور – کارشناسارشد رشته اصلاح نباتات- دانشگاه تبریز.

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ۳ رقم گلرنگ بهاره آزمایش در سال زراعی ۱۳۸۴ بصورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار و با دو فاکتور ( فاکتور اول دو سطح تنشخشکی از اواخر مرحله گلدهی و آبیاری ) و فاکتور رقم شامل ۳ رقم گلرنگ در مزرعه مرکز خدمات ترویج جهاد کشاورزی خسروشهر به مورد اجرا گذاشته شد. تجزیه واریانسو مقایسات میانگین نشان داد که در اثرتنشخشکی از میزان عملکرد کاسته می شود. بطوریکه بیشترین کاهشعملکرد در اثر تنش خشکی مربوط به ژنوتیپ PI به میزان ۵۶۴/۲ کیلوگرم و کمترین کاهش عملکرد دانه مربوط به رقم محلی اصفهان به میزان ۶۳ کیلوگرم می باشد