سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهنام طهماسب پور – کارشناس ارشد اصلاح نباتات ، دانشگاه تبریز
رحیم محمدیان – کارشناس ارشد اصلاح نباتات

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد 3 رقم گلرنگ بهاره آزمایش در سال زراعی 1384 بصورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار و با دو فاکتور ( فاکتور اول دو سطح تنش خشکی از اواخر مرحله گلدهی و آبیاری ) و فاکتور رقم شامل 3 رقم گلرنگ در مزرعه مرکز خدمات ترویج جهاد کشاورزی خسروشهر به مورد اجرا گذاشته شد. تجزیه واریانس و مقایسات میانگین نشان داد که در اثر تنش خشکی از میزان عملکرد کاسته می شود. بطوریکه بیشترین کاهش عملکرد در اثر تنش خشکی مربوط به ژنوتیپ PI به میزان ( 2/ 564 )کیلوگرم و کمترین کاهش عملکرد دانه مربوط به رقم محلی اصفهان به میزان 63 کیلوگرم می باشد بنابراین با توجه به نتایج فوق رقم محلی اصفهان به عنوان رقم متحمل به تنش خشکی و ژنوتیپ PI به عنوان رقم حساس مشخص گردید . در نتیجه تنش خشکی از میزان صفات قطر طبق ،تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه کاسته شده ولی از لحاظ تاثیر ب ر تعداد طبق در بوته بین دو محیط تفاوت معنی داری مشاهده نشد. در حالت کلی تحت شرایط تنش خشکی رقم محلی اراک با داشتن بیشترین عملکرد دانه و بالاترین اجزای عملکرد به عنوان بهترین رقم انتخاب گردید