سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عارف سپهری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا
احمدرضا گلپرور – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
فرشاد قوشچی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا
غلامحسین شیراسماعیلی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

به منظور مطالعه تاثیرات دور آبیاری بر صفات موثر در عملکرد گیاه کلزا و تعیین ژنوتیپ های مناسب جهت کشت در منطقه اصفهان، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلو کهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 89 – 1388 در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان واقع در شمال شرق اصفهان اجرا گردید. فاکتور اصلی عبارت بود از دور آبیاری در سه سطح شامل آبیاری پس از 50 ، 100 و 150 میلی متر تبخیر از تشتک کلاس A. فاکتور فرعی نیز شامل ارقام: زرفام، الایت، اس.ال.ام. و اوکاپی بود. در این پژوهش بالاترین اجزای عملکرد و محتوای روغن دانه توسط تیمار 50 میلیمتر حاصل شد. همچنین رقم الایت بی شترین میزان روغن و عملکرد دانه را نسبت به سایر ارقام تولید نمود. افزایش تنش خشکی سبب کاهش اجزای عملکرد و محتوای روغن دانه گردید.