سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش ملی دانه های روغنی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

موسی ایزدخواه شیشوان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه ارومیه
دکتر مهدی تاجبخش – استاد زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

شوری از تنس های بسیار مهم در کاهش رشد و تولید گیاهان می باشد. به منظور ارزیابی تاثیر تنش شوری برجوانه زنی و برخی خصوصیات بنیه بذر ژنوتیپهای کلزای پاییزه (Brassica napus L) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی ارومیه انجام گرفت. فاکتورهای آزمایشی شامل سه رقم کلزای پاییزه ( لیگور، اکاپی و SLMO46) و چهار سطح تنش شوری (0، 6، 10 و 14 دسی زیمنس بر متر) بودند. در این بررسی تاثیر شوری برروی صفاتی نظیر درصد جوانه زنی، میزان رشد، ضریب سرعت جوانه زنی، متوسط زمان جوانه زنی، شاخص بنیه بذر، طول ریشه چه، طول ساقه چه، وزن ساقه چه و وزن ریشه چه مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه دادهها نشان داد که اثر شوری در ارقام مورد آزمایش و اثر متقابل رقم * شوری برروی تمام صفات مورد مطالعه از لحاظ آماری درسطح احتمال یک درصدمعنی دار بود. در این تحقیق با افزایش میزان شوری، صفات مذکور کاهش یافتند اما رقم لیگورد در تمام صفات مورد بررسی برتر از سایر ارقام ظاهر گردید و رقم اکاپی نسبت به بقیه ارقام نتایج ضعیف تری از خود نشان داد و حساسیت بیشتری از خود دربرابر شوری نشان داد. بنابراین رقم لیگورد دارای مقاومت به شوری بیشتری بود. بررسی همبستگی ساده بین صفات مورد مطالعه نشان داد که شوری همبستگی منفی با صفات مورد آزمایش دارد. همبستگی منفی بین میزان شوری و درصد جوانه زنی بیشتر از سایر صفات بود و کمترین همبستگی منفی بین میزان شوری و صفت وزن ریشه چه مشاهده گردید. در این تحقیق بیشترین همبستگی مثبت و معنی دار در سطح احتمال یک درصد بین صفت درصد جوانه زنی با صفت میزان رشد و طول ساقه چه وجود داشت (r=0/962**) و پایینترین همبستگی مثبت بین طول ریشه چه و سرعت جوانه زنی مشاهده گردید (r=0/576*).