سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرهاد مسعودی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
محمدرضا زردشتی – استادیاران گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورز ی دانشگاه ارومیه
بابک عبدالهی مندولکانی – استادیاران گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورز ی دانشگاه ارومیه
میرحسن رسولی صدقیانی – استادیار گروه علوم خاک

چکیده:

بهمنظور بررسی تاثیرتنش کم آبیاری روی صفات کمی در سیب زمینی Solanum tuberosum L ازمایشی بصورت اسپلیت پلات با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار در سال زراعی 87 در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه انجام شد. فاکتورهای ازمایشی شامل دوره های آبیاری تنش، در کرتهای اصلی در 4 سطح: آبیاری بعد از 6 روز تیمارشاهد، آبیاری بعد از 10 روز تنش کم، آبیاری بعد از 14 روز تنش ملایم، آبیاری بعد از 18 روز تنش شدید و مراحل رشدی در کرتهای فعری در 2 سطح : ظهور 50% بوته ها گلدهی 50% بوته ها و گلدهی 50% بوته ها تا رسیدگی فیزیولوژیکی بود نتایج نشان داد که کم آبیاری عملکرد تر غده دربوته عملکرد خشک غده در بوته، قطر ساقه، ارتفاع ساقه، اندازه غده را در سطح 1% و تعدادساقه ، تعداد غده در بتوه و متوسط وزن تر غده د ربوته را در سطح 5% تحت تاثیر قرار داد و متوسط وزن خشک غده در بوته بطور معنی داریتحت تاثیر قرارنگرفت.