سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیرارسلان حق شناس – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد باغبانی جهرم،
بیتا صادقی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد باغبانی جهرم،

چکیده:

به منظور افزایش اندازه میوه و عملکرد خرمای رقم زاهدی در منطقه فراشبند واقع در استان فارس پژوهشی به منظور بررسی اثرات محلول پاشی نفتالین استیک اسید، 2، 4-دی ونیترات پتاسم بر عملکرد و کیفیت میوه خرمای رقم زاهدی انجام شد. این طرح به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار انجام شد. این طرح به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار انجام شد.در این پژوهش 36 اصله نخل یکنواخت و هم سن که با گرده مشخصی در اواسط فروردین ماه گرده افشانی شده بودند انتخاب شده و در دو مرحله ( 6و 10 هفته بعد از گرده افشانی) با استفاده از محلولهای نفتالین استیک اسید(با غلظت 30 ، 60 و 90 میلیگرم در لیتر)، 2، -4 دی(با غلظت 20 ، 30 و 40 میلیگرم در لیتر)و نیترات پتاسیم ( 1% و 2%) محلول پاشی شد.نتایج این پژوهش نشان داد که تیمارهای نفتالین استیک اسید ( 30 و 60 میلیگرم در لیتر) و 2، 4-دی( 40 میلی گرم در لیتر)در هر دو مرحله به طور معنیداری باعث افزایش طول، قطر و وزن گوشت و میوه ها و همچنین باعث دیررس شدن میوه ها در مقایسه با شاهد شد، ولی این تیمارها به طور معنی داری در مقایسه با شاهد شد، ولی این تیمارها در مقایسه با شاهد باعث کاهش مواد جامد محلول میوه شدند. بطو کلی تیمار نفتالین استیک اسید ( 30 و 60 میلی گرم در لیتر) باعث بزرگ شدن میوه ها و دیررس شدن میوه ها به مدت 4 تا 5 هفته شد.