سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حکیمه دژکام –
مریم شیرژیان –
منیرالسادات فاطمی –
محمود دژم – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

به منظور بررسی اثر برخی تیمارهای شیمیایی به صورت کوتاه مدت بر طول عمر، شکوفایی و کیفیت پس از برداشت گل رز رقم های مو، دارک مو، و رضوان پژوهشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا انجام گردید. تیمارهای آزمایش شاملتنظیم کننده رشد گیاهی اسید سالسیلیک در 5 غلظت( 0، 250 ، 500 ، 750 و ppm1000 ) واسید سیتریک در دو سطح صفر و ppm20 بودند. درطول آزمایش صفات طول عمر، کیفیت گل، میزان آب مصرفی روزانه و قطر گل به صورت یک روز در میان مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که کاربرد اسید سالسیلیک واسید سیتریک بر طول عمر و صفات کیفی هر سه رقم رز تاثیر معنی داری داشت وبیشترین میزان آب مصرفیروزانه در غلظت ppm 1000 اسیدسالسیتیک و ppm 20 اسید سیتریک مشاهده شد. در بین ارقام مورد آزمایش، رقم رضوان دارای بیشترینمیزان آب مصرفی روزانه و بالاترین عمر گلجایی بود.