سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نسرین ناسوتی – پردیس ابوریحان دانشگاه تهران شهرستان پاکدشت
دکتر مصطفی عرب – پردیس ابوریحان دانشگاه تهران شهرستان پاکدشت
دکترمحمد جمال سحرخیز – گروه علوم باغبانی دانشگاه شیراز
مهندس شیرین دیانتی – گروه علوم باغبانی دانشگاه شیراز

چکیده:

اسطوخودوس Lavandula angustifolia L. گیاهی چندساله و خشبی از خانواده نعناع است که در کشورها برای استفاده از اسانس آن که به وسیله عصاره گیری از گل و ساقه آن بدست می آید کاشته می شود. به منظور ارزیابی غلظتهای مختلف کلشیسین بر روی گیاه دارویی اسطوخودوس آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار در گلخانه به اجر درآمد. در این پژوهش تیمار با کلشیسین به 2 صورت انجام گرفت: غوطه ور کردن بدرها در محلولهایی با غلظت 0، 0/05، 0/01، 0/25، 0/5، 1، 1/25 درصد کلشیسین به مدت 8 ساعت و تیمار گیاهچه ها در مرحله دو برگ حقیقی با قرار دادن محلول کلشیسین با غلظتهای 0، 0/1، 0/5، 0/75 و 1 درصد در محل مریستم انتهایی و به روش قطره چکان به مدت 2 روز متوالی انجام گرفت. بذرهای تیمار شده در غلظت 0/25% تولید گیاه تتراپلوئید کردو در مرحله گیاهچه2 تا 4 برگ حقیقی تیمار 0/75% بهترین تیمار در تولید گیاهان تترایلوئید شناخته شد. همچنین با مقایسه گیاهان تترایلوئید با انواع دیپلوئید مشخص شد که افزایش سزح پلوئیدی در گیاه اسطوخودوس سبب افزایش معنی دار برخی از صفات نظیر تعداد کلروپلاست در سلولهای محافظ روزنه و طول و عرض سلولهای محافظ روزنه می شود از طرفی ارتفاع گیاهان و تعداد روزنه در واحد سطح برگ( تراکم روزنه) کاهش معنی داری در گیاهان تتراپلوئید نشان می دهد.